- ข่าวสำคัญ -

แจ้งเรื่องการปิดภาคเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


เรียน เชิญประชุมผู้ปกครอง และแจ้งปฏิทินดำเนินงานของงานทะเบียน พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียน กับจำนวนเงินลงทะเบียน


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรณี นักเรียนนักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา