แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 นายชนินทร์  ภมราภินันท์  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 นางปัทมา  โภคะสุวรรณา  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางกาญจนา  หวั่งประดิษฐ์  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางสาวเกษสุดา  สองห้องนอก  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางสาวแก้วกานต์  ภูมิศรีแก้ว  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางนวลจันทร์  สมุทรสกุลเจริญ  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางศศิธร  แพรัตกุล  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางสาวผุสดี  อัศวชัยสุวิกรม  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางนันทิมา ชัยฤกษ์  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางปิยนุช  นาสำแดง  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นายพัณณ์กร  จันทร์สมบัติ  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางสาวนิรัชรินทร์  สีหานู  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางสาวสิริวิมล คชรินทร์  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางสาวธัญยรัตม์  สุริยวรากุล  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นายอัมพร  พลเยี่ยมแสน  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นายวรพงษ์  ไกยราช  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางสุภาภรณ์  อินทรา  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์