คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 164/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัตืเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

โพสต์15 มี.ค. 2561 19:19โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2561 19:22 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 162/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมกิจกรรม

โพสต์14 มี.ค. 2561 01:24โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 01:24 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 156/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย

โพสต์14 มี.ค. 2561 01:22โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 01:22 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 139/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

โพสต์5 มี.ค. 2561 05:40โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 05:40 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 123/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์27 ก.พ. 2561 20:24โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 20:25 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 118/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์21 ก.พ. 2561 23:45โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 23:46 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 092/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสถานศึกษาพอเพียงเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิฐพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์13 ก.พ. 2561 18:38โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 18:38 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 084/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี Donmuang Cup ครั้งที่ 1

โพสต์13 ก.พ. 2561 18:35โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 18:35 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 080/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์13 ก.พ. 2561 18:31โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 18:32 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 079/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาโควตา

โพสต์13 ก.พ. 2561 18:13โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 18:13 ]


1-10 of 44