รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

 

งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา


 

มีหน้าที่จัดตั้งชมรม องค์การ จัดกิจกรรมวันสำคัญ ควบคุมทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ส่งเสริม จัดหา อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับกีฬาและพลานามัย

1. กิจกรรมชมรม

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้วนักเรียน-นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพตนเองด้วยการทำกิจกรรม ซึ่งทำให้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามรถในการริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้การจัดกิจกรรมชมรมได้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน-นักศึกษา และวิทยาลัยให้มากที่สุด จึงกำหนดกิจกรรมชมรมให้นักเรียน-นักศึกษา ได้เข้าร่วม คือ

1. นักเรียน ระดับ ปวช. 1  กำหนดให้เป็นสมาชิกชมรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ

2. นักเรียน ระดับ ปวช.2,3  และนักศึกษาระดับ ปวส.1,2 กำหนดให้เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพ

 

2. ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมชมรม

กิจกรรมชมรมเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาเกิดการพัฒนาครบทุกด้าน รู้หลักวิชาการ วางแผนการรับผิดชอบร่วมกัน โดยจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน คือ

2.1 สมัครเป็นสมาชิก ทำบัตรประจำตัวกิจกรรม

2.2 ชำระค่าสมาชิก และค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 100 บาท

2.3 ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2.4 กำหนดกิจกรรม เสนอโครงการและดำเนินการทำกิจกรรม

2.5 สรุป และรายงานผลการทำกิจกรรม

 

3. ลักษณะของกิจกรรมชมรม

เพื่อให้การเตรียมการ และการจัดทำโครงสร้างของชมรมได้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมชมรม ให้ดำเนินการตามลักษณะโครงสร้าง คือ

3.1 ชมรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ (สำหรับนักศึกษา ปวช.1)

ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ พ.ส.น.อ. กรมอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมด้วยคณะกรรมการ/กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

3.1.1 ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญ

3.1.2 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ

3.2 ชมรมวิชาชีพ (สำหรับนักศึกษาชั้น ปวช.2,3)

กิจกรรมชมรมวิชาชีพทุกชมรมเป็นหน่วยย่อยในองค์การที่มีในสถานศึกษา อันประกอบด้วยองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) และองค์การธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) มีกรรมการบริหาร โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการบริหารระดับหน่วย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ ให้ได้ผลดีและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติและลักษณะนิสัยที่พึ่งประสงค์ให้กับสมาชิกองค์การ ตามแนวปฏิบัติกิจกรรม พ.ศ. 2543 ของกรมอาชีวศึกษาจาก     กิจกรรมหลัก 11 ดี  11 เก่ง

 

4. เกณฑ์ประเมินผลการผ่านกิจกรรม

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติกิจกรรม พ.ศ. 2540 ของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  การจัดกิจกรรมและประเมินผลกิจกรรมของนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกหลักสูตร มีเกณฑ์ประเมินผลดังนี้

4.1 การตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. 2538 นั้น นักเรียนนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรม อย่างน้อย 1 ชมรม ในแต่ละภาคเรียน ทุกภาคเรียนตลอดเวลาที่นักเรียน/นักศึกษา ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม และมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเวลาที่จัดกิจกรรมโดยยึดหลักเกณฑ์การประเมินผล คือ

4.1.1 กิจกรรมหน้าเสาธง สมาชิกทุกชมรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเรียนนั้น

4.1.2 กิจกรรมชมรม สมาชิกทุกชมรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมในคาบกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคาบกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละภาคเรียน

4.1.3 กิจกรรมอื่นๆ สมาชิกทุกชมรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั่วไปที่สถานที่ศึกษากำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละภาคเรียนนั้น

4.1.4 สมาชิกทุกชมรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดใน (4.1.1), (4.1.2) และ (4.1.3) จึงถือว่าผ่านกิจกรรมชมรม (ผ) ในภาคเรียนนั้น

4.1.5 สมาชิกชมรมถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ผ่านกิจกรรม (มผ) ในภาคเรียนนั้น

4.2 สำหรับการตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตร ปวส. 2540 นั้นใช้แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลกิจกรรมของหลักสูตร ปวช. 2538 ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินผลจะได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบที่กำหนดแต่ไม่ประเมินผลในการจบหลักสูตร

 

5. การซ่อมกิจกรรม

หากนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงาน หรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียน นักศึกษา ผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมให้ปฏิบัติกิจกรรมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาเห็นสมควร คือ

5.1 สมาชิกชมรมผู้ใดไม่ผ่านกิจกรรมชมรม (มผ.) ตามข้อ (4.1.5) จะต้องยื่นคำร้องขอซ่อมกิจกรรมชมรมต่อคณะกรรมการประเมินผล พร้อมชำระค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรม 50 บาท ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคเรียนถัดไป

5.2 ให้คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการให้สมาชิกชมรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการให้สมาชิกชมรม ผู้ยื่นคำร้องซ่อมกิจกรรมชมรมได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม และดำเนินการประเมินผล พร้อมรายงานผลการซ่อมกิจกรรมชมรมตามลำดับ

5.3 ในกรณีที่สมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมชมรมไม่ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด (มผ.) ให้ดำเนินการตามข้อ (5.1), (5.2), และ (5.3)  จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินผล (ผ.)