รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 self-Assessment Report(SAR)

SAR 2559

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 self-Assessment Report(SAR)

SAR 2558

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 self-Assessment Report(SAR)

คำนำ , สารบัญ

บทที่  1

บทที่  2

บทที่  3

บทที่  4

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ภาคผนวก ก

 


 

เอกสารงานประกันคุณภาพปี 2555

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พศ. 2554-2558) ด้าการอาชีวะศึกษา

ตารางเปรียบเทียบตัวบ่งชี้


รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555 self-Assessment Report(SAR)

ปกรายงานการประเมินตนเอง

คำนำ , สารบัญ

บทที่  1

บทที่  2

บทที่  3

บทที่  4

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ภาคผนวก


รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554 self-Assessment Report(SAR)

คำนำ , สารบัญ

บทที่  1

บทที่  2

บทที่  3

บทที่  4

บทสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปกรายงานการประเมินตนเอง

ภาคผนวก

 


รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553 self-Assessment Report(SAR)

คำนำ , สารบัญ

บทที่  1

บทที่  2

บทที่  3

บทที่  4

บทสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปกรายงานการประเมินตนเอง

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค


รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552 self-Assessment Report(SAR)

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

คำนำ , สารบัญ

บทที่  1

บทที่  2

บทที่  3

บทที่  4

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปกรายงานการประเมินคุณภาพ

ภาคผนวก


รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551 self-Assessment Report(SAR)

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

คำนำ , สารบัญ

บทที่  1

บทที่  2

บทที่  3

บทที่  4

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปกรายงานการประเมินคุณภาพ

ภาคผนวก