หนังสือการมอบหมายภารกิจการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555


หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารการเข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555


ตารางการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง(ฉบับล่าสุด)


ตารางการจัดกิจกรรม การประกวดและแข่งขันเวทีกลาง การประชุม อ.ช.ท. ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556


รายชื่อประธานกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน


แบบฟอร์มการลงทะเบียนและส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน


รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชา คหกรรม(ฉบับแก้ไข) ระดับ ปวช./ปวส. ทักษะ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดับ อศจ./ภาค/ชาติ ปีการศึกษา 2555 พร้อมใบสมัคร


แผนที่สำหรับเดินทางมาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง


ข้อมูลโรงแรมและที่พักพร้อมแผนที่


ข้อมูลโรงแรมและที่พักพร้อมแผนที่2


ผังการจัดงานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง