รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จะดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2555 ระดับประกาศนียบัตรวิชา(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ศึกษาในรายวิชาที่ไม่ผ่านการประเมินเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และตามแผนการเรียนที่กำหนด

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้