รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองมีความประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง

- เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

- เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1 อัตรา

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา

ดุูรายละเอียดเพิ่มเติม  CLICK