รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

กองลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17  ณ  ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2556  ประกอบด้วย

1. นายสมชัย  ทาเขี่ยง                 ผู้กำกับลูกเสือ

2. นายสุภเวช  สุขะภัณฑ์            ปวส.2/1 ช่างไฟฟ้า

3. นายวุฒิชัย  จันทร์เพ็ญ            ปวช.2/1 ช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์

4. นายพีรณัฐ  พิมพ์ปาน             ปวช.2/2  ช่างยนต์

5. นายชนวีร์  พุทธสังข์                ปวช. 3/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. นายณัฐกรณ์  นานอก              ปวช. 1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. นายกัมพล  ดวงรัศมี               ปวช. 2/3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่