รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

ประกาศ วท.ดอนเมือง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ  ปวส. รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

สาขางาน เครื่องกล

สาขางาน เทคนิคการผลิต(ทวิภาคี)

สาขางาน เทคนิคอุตสาหกรรม

สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี)

สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางาน การก่อสร้าง

สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม

สาขางาน อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

สาขางาน การจัดการทั่วไป

สาขางาน การจัดการธุรกิจค้าปลีก(โฮมโปรฯ)

สาขางาน การบัญชี

สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน เครื่องกล(เทียบโอนฯ)

สาขางาน เทคนิคอุตสาหกรรม(เทียบโอนฯ)

สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์(เทียบโอนฯ)

สาขางาน ก่อสร้าง(เทียบโอนฯ)

สาขางาน การบัญชี(เทียบโอนฯ)

สาขางาน การจัดการทั่วไป(เทียบโอนฯ)

สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอนฯ)