รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

 

นายณัชธร ทองดอนเปรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

นายณัชธร ทองดอนเปรียง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

 

1

2

3

4

ดร.อัชฌพร อังกินันทน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานฯ

นางภาดี ขุนนนท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางยิ่งภัสสร พิมพิสัย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ