รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาที่เปิดรับ จำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร กำหนดการสมัครและการคัดเลือก เอกสารการสมัคร การจำหน่ายใบสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก การรายงานตัว การปฐมนิเทศ และการลงทะเบียนเรียน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้