รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 25 มีนาคม 2555

ระดับชั้น ปวช.

สอบข้อเขียนเวลา 09.00 - 11.00 น. ตามห้องสอบที่จัดไว้ให้

สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคาร 52 ปี

ระดับชั้น ปวส.

สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ อาคาร 52 ปี

 

รายชื่อระดับชั้น ปวช.

 

รายชื่อระดับชั้น ปวส.