รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1/2555

1. ค่าตรวจสุขภาพ140 บาท
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ220 บาท
3. ค่าระดมทรัพยากรการศึกษา500 บาท
4. ค่าสมาคมผู้ปกครองและครู และมูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง370 บาท
5. ค่าทำบัตรนักศึกษา100 บาท
รวมเงิน1,330 บาท


ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/2555

1. ค่าตรวจสุขภาพ140 บาท
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ220 บาท
3. ค่าระดมทรัพยากรการศึกษา500 บาท
4. ค่าสมาคมผู้ปกครองและครู และมูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง370 บาท
5. ค่าทำบัตรนักศึกษา100 บาท
6. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา100 บาท
7. ค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ200 บาท
8. ค่าบำรุงห้องพยาบาล ปีละ200 บาท
รวมเงิน1,830 บาท

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนหน่วยกิต ปวส.1 ขึ้นอยู่กับแต่ละแผนกวิชา