รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมันวันนี้

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว/มอบตัว

1.อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

2.รายละเอียดแบบรายการสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2560

- ระดับ ปวช.(เพิ่มชุดลูกเสือ) ปีการศึกษา 2560

- ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560

- ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560

- ระดับ ปวส.(เทียบโอนฯ) ปีการศึกษา 2560