รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 ที่มีความประสงค์ คุณสมบัติ คุณลักษณะที่ระเบียบกำหนด เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศชั้นปีที่ 1 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีการศึกษา ที่ศูนย์การกำลังสำรอง โดยวันเวลาในการสมัครที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

คุณสมบัติในการเรียนรักษาดินแดน (รด.)

 1. ต้องเรียนอยู่ในสถานศึกษาเท่านั้น และมีสัญชาติไทย / อายุไม่เกิน 22 ปี
 2. มีน้ำหนักตัว / ขนาดรอบตัว / ขนาดส่วนสูงตามสัดส่วนสัมพันธ์ คือ ไม่อ้วน-ผอมเกินไป ดังตัวอย่าง
  • ชาย อายุ 15 ปี รอบอกไม่ตำกว่า 72 ซม. / น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. สูง 154 ซม. ขึ้นไป
  • หญิง อายุ 15 ปี น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 41 กก. / สูง 148 ซม. ขึ้นไป
 3. เกรดเฉลี่ย ม.3 (เทอม 1-2) ไม่ต่ำกว่า 1.00 และมีความประพฤติเรียบร้อย
 4. มีสุขภาพแข็งแรงและมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะฝึกวิชาทหาร ต้องไม่พิการหรือมีโรคประจำตัวที่ขัดต่อการฝึกทหาร เช่น หัวใจ หอบ-หืด ฯลฯ
วิธีสมัครเรียน รด. มีขั้นตอนอย่างไร?
ให้เตรียมหลักฐานในการสมัครเรียน ประกอบด้วย
 1. สำเนา ใบรบ. (ปพ.1) 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (ให้เจ้าบ้าน / ผู้บริหาร / ผู้รับมอบอำนาจ ลงนาม)
 3. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้่วครึ่ง จำนวน 1 ภาพ
 4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่งานรักษาดินแดน)

การเตรียมตัวของผู้สมัครเรียน รด.

 1. ดันพื้น 22 ครั้ง เวลา 2 นาที
 2. ลุกนั่ง (sit-up) 34 ครั้ง เวลา 2 นาที
 3. วิ่งระยะทาง 800 เมตร เวลา 3 นาที 15 วินาที

สิทธิประโยชน์การเรียนรด.

 1. เมื่อเรียนรด.จบหลักสูตร 3 ปี ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร / เมื่อจบหลักสูตร 5 ปี ได้รับแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี
 2. สามารถสมัคร / เข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้เรียน รด.
 3. หากสมัครเข้ารับราชการทหาร ในสังกัดกระทรวงกลาโหมจะได้คะแนนพิเศษ 5%
การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 29(3)
วิทยาลัย ฯลฯ เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นเรื่องดำเนินการขอผ่อนผัน ฯลฯ ได้ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีการศึกษา (รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนิน จำประกาศแจ้งให้ทราบต่อ)