รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

HomePro

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เปิดหลักสูตรการเรียนระบบทวิภาคีในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามโครงการความร่วมมือ ระหว่างบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

การเรียนระบบทวิภาคีคืออะไร ?

คือ การเรียนในสถานศึกษาควบคู่ไปกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ เรียนทฤษฏีและทักษะพื้นฐานในสถานศึกษา 2วัน/สัปดาห์ ฝึกปฏิบัติการจริงในร้านค้าปลีกของบริษัท 4 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส.

 

 • จบวุฒิ ม.6/ปวช.
 • รักงานบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความประพฤติดี
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน อดทน
 • ชอบความท้าทายและความก้าวหน้าในงานค้าปลีก
เรียนจบแล้วได้อะไร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
 • ศึกษาค่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
 • ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำทุกคน
 • หากผลการเรียน/ฝึกงานดีเด่น ปรับค่าจ้างเพิ่ม 5% จากค่าจ้างเริ่มต้น และมีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยทุนของบริษัท
 • การปรับตำแหน่งพนักงานภายในและโอกาสความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สวัสดิการที่ได้รับระหว่างการศึกษา
 • ฝึกงาน ณ สถานที่จริง สามารถเลือกสาขาใกล้ที่พักได้
 • เบี้ยเลี้ยงการฝึกงานวันละ 400 บาท
 • เพิ่มอีก 600 บาท/วันที่ตรงกับ (วันเสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์)
 • วันหยุดประจำ สัปดาห์ละ 1 วัน
 • เบี้ยขยัน 400 บาท/เดือน
 • ค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท/ปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด
 • สิทธิ์การซื้อสินค้าราคาพนักงาน