คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 563/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดที่นี่