คำสั่ง วท.ดอนเมือง ที่ 572/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดที่นี่