คำสั่ง วท.ดอนเมือง ที่ 582/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ แบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และนานาชาติ

ดูรายละเอียดที่นี่