คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 623/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักเรียน นักศึกษากิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดที่นี่