คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 655/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียดที่นี่