รายงานการประเมินคุณภาพ

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

[นี่คือเว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองเก่า]
เว็ปไซต์เทคนิคดอนเมืองย้ายไปที่ https://web.technicdon.ac.th

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 742/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝีมือ 13 ธ.ค. 2017 Webmaster 8
2 คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 710/2560 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย 30 พ.ย. 2017 Webmaster 21
3 คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 709/2560 เรื่องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย 30 พ.ย. 2017 Webmaster 11
4 คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 657/2560 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย 29 พ.ย. 2017 Webmaster 12
5 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 656/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 10 พ.ย. 2017 Webmaster 57
6 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 655/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 10 พ.ย. 2017 Webmaster 39
7 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 654/2560 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 10 พ.ย. 2017 Webmaster 32
8 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 644/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมกิจกรรม 08 พ.ย. 2017 Webmaster 39
9 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 623/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักเรียน นักศึกษากิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 08 พ.ย. 2017 Webmaster 52
10 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 642/2560 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกประจำวันหยุด (กลางวัน) สำหรับครูและเจ้าหน้าที่หญิง 03 พ.ย. 2017 Webmaster 55
11 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 630/2560 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 03 พ.ย. 2017 Webmaster 49
12 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 629/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา บริเวณหน้าประตู ทางเข้าวิทยาลัยประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 03 พ.ย. 2017 Webmaster 35
13 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 628/2560 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 03 พ.ย. 2017 Webmaster 36
14 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 633/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงณ์ให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ 02 พ.ย. 2017 Webmaster 27
15 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 632/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา ประจำปี 2560 02 พ.ย. 2017 Webmaster 19
16 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 611/2560 เรื่องอนุมัติตัวบุคลากรปฏิบัติงานธุรการนอกเวลาราชการในวันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 23 ต.ค. 2017 Webmaster 78
17 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 584/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 06 ต.ค. 2017 Webmaster 111
18 คำสั่ง วท.ดอนเมือง ที่ 582/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ แบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และนานาชาติ 04 ต.ค. 2017 Webmaster 75
19 คำสั่ง วท.ดอนเมือง ที่ 572/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 02 ต.ค. 2017 Webmaster 87
20 คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 563/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 02 ต.ค. 2017 Webmaster 126