งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 นายคำรณ  ด้วงทับ  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 นายธิติวัฒน์  ธนโชติเรืองนนท์  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 นายไพโรจน์  ชาละวัน  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 นางปิยนุช  นาสำแดง  ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 นางสุภาภรณ์  อินทรา  ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์